Vốn cho doanh nghiệp: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no"

Các chính sách hỗ trợ tín dụng, lãi suất cho doanh nghiệp cần được thực hiện sớm, bởi đối với đơn vị cần tiếp cận vốn thì “một miếng khi đói bằng một gói khi no".